© Kalesje & Industrisøm AS 2015

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med opphavsmannen (lisens).  

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

 

 

© Kalesje & Industrisøm AS 2015

This material is protected by copyright law. Without explicit authorisation, reproduction is only allowed in so far as it is permitted by law or by agreement with a collecting society. 

 

Hvorfor merking?

Åndsverkloven beskytter verket fra den dagen det er skapt, uten videre formkrav som merking eller registrering. Likevel anbefales rettighetshavere å merke verk for å synliggjøre at det er rettigheter knyttet til materialet og klargjøre vilkår for videre bruk.

 

På denne siden ligger også link til former/mønster og design som er vanskelig og merke på hvert produkt/del vi vil derfor gjøre ekstra oppmerksomt på dette her.

 

Produkter vi produserer på lisensavtale